Tuesday, November 14, 2006

fuqizimi i fuqisë, prodhimit dhe herësit

1.Fuqizimi i fuqisë bëhet ashtuqë baza përshkruhet ,treguesit shumëzohen
2.Prodhimi fuqisë bëhet ashtuqë baza përshkruhet treguesit shumëzohen